OPĆINA VELIKA PISANICA

Velika Pisanica District
Osvježeno: 20.06.2024.
Vijesti

Javni natječaj za prijam službenika u JUO a za radno mjesto referenta-komunalnog redara

Velika Pisanica

OBAVIJEST
uz javni natječaj za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Pisanica za radno mjesto referenta-komunalnog redara

Javni natječaj za prijam objavljen je u „Narodnim novinama“ br. 12/2023 od 01. veljače 2023. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

OPIS POSLOVA REFERENTA-KOMUNALNOG REDARA:
• obavlja nadzor nad provedbom odluke o komunalnom redu i drugih općinskih odluka te propisa u svezi komunalnog gospodarstva, kao i nad provedbom općinskih odluka iz oblasti veterinarstva, dobrobiti životinja, korištenja javnih površina i korištenja poljoprivrednog zemljišta,
• vodi postupak do donošenja rješenja u svezi održanja komunalnog reda te provedbe drugih odluka iz alineje 1. ovog stavka, izriče novčane kazne, odnosno podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka,
• vodi postupak koji prethodi davanju javnih površina na privremeno korištenje,
• obavlja u okviru djelokruga Općine Velika Pisanica poslove u svezi protupožarne i civilne zaštite, te zaštite na radu,
• provodi aktivnosti u svezi organiziranog odvoza krupnog otpada i sanacije divljih deponija,
• evidentira slučajeve uzurpacija javnih površina te zemljišta u vlasništvu Općine Velika Pisanica i o tome izvješćuje pročelnika,
• evidentira slučajeve bespravne izgradnje i ugrožavanja okoliša, ugrožavanja sigurnosti prometa te o tome izvješćuje pročelnika,
• surađuje s trgovačkim društvima koje na području Općine Velika Pisanica obavlja komunalne djelatnosti i mjesnim odborima u pitanjima iz svog djelokruga,
• vrši očevide u svezi provođenje odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina prema propisima o poljoprivrednom zemljištu,
• vodi upisnik predmeta upravnog postupka i priprema poštu iz svog djelokruga za otpremu,
• poslove vezane za gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i Općine Velika Pisanica
• poslove iz oblasti zaštite okoliša; predlaganje programa i mjera zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša, poslove vezane uz elementarne nepogode,
• poslove vezane uz gospodarenje otpadom i vodama
• poslove vezane iz oblasti stambenih odnosa,
• poslove iz djelokruga trgovine, ugostiteljstva i zaštite potrošača
• obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika.

PODACI O PLAĆI:
Odlukom o plaćama, koeficijentima, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Pisanica te dužnosnika Općine Velika Pisanica koji svoju dužnost obavljaju profesionalno („Službeni glasnik Općine Velika Pisanica“ br. 8/2022) utvrđen je koeficijent u visini 1,21 za obračun plaće referenta-komunalnog redara.  Koeficijent se množi s osnovicom za obračun plaće. Osnovica za izračun plaće određena je Odlukom o visini osnovice za izračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Pisanica („Službeni glasnik Općine Velika Pisanica“ br. 1/23). Dobiveni iznos predstavlja plaću u bruto iznosu.


NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obvezni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na oglasnoj ploči Općine Velika Pisanica i na web stranici http://www.velika-pisanica.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.


PODRUČJE PROVJERE ZNANJA:
Prethodna provjera znanja provodit će se iz područja lokalne i područne (regionalne) samouprave, upravnog postupka, komunalnog gospodarstva i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.


PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KADIDATA ZA TESTIRANJE

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/2021)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br.  47/09 i 110/21)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“  br. 68/18, 110/18 i 32/20)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22)

PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA
Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Navedena pisana provjera traje najviše 30 minuta.
Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
- razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju
kandidata.
Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.
Pisano testiranje sastoji se od testa koji sadrži 20 pitanja.  U obzir će se uzimati samo cjeloviti i potpuno točni odgovori na pitanje označeno rednim brojem. Broj točnih odgovora bit će podijeljen s 2 (zaokruženo na jednu decimalu), što daje broj bodova postignutih na testu. Maksimalan broj bodova na pisanom testiranju je 10. Intervjuu će moći pristupiti kandidati koji ostvare najmanje 10 točnih odgovora, odnosno najmanje 5 bodova.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.
Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja Izvješće o provedenom postupku pročelniku.
Pročelnik donosi rješenje o prijmu koje će uz obavijest o ishodu natječaja biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu kandidatima koji ne budu izabrani putem pošte bit će vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu ima pravo podnijeti žalbu općinskom načelniku u roku 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba se predaje na adresu Općine Velika Pisanica, Trg hrvatskih branitelja 3, 43 271 Velika Pisanica, osobno ili putem pošte.


POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BIT ĆE OBJAVLJEN NAJMANJE 5 DANA PRIJE PRETHODNE PROVJERE NA SLUŽBENOJ MREŽNOJ STRANICI TE NA OGLASNOJ PLOČI OPĆINE VELIKA PISANICA

Predsjednica Povjerenstva:
Anita Marković, v.r.

Javni_natječaj_za_zapošljavanje_referenta-komunalnog_redara.pdf

Poziv_za_prethodnu_provjeru_za_javni_natječaj_za_komunalnog_redara.docx

Poziv_za_prethodnu_provjeru_za_javni_natječaj_za_komunalnog_redara2._._._.docx

FOTO GALERIJA
Velika Pisanica Velika Pisanica Velika Pisanica Velika Pisanica Velika Pisanica Velika Pisanica

VIRTUALNA ŠETNJA
VIRTUALNA ŠETNJA - Velika Pisanica

PROMO VIDEO
PROMO VIDEO - Velika Pisanica
Velika Pisanica - UDOMLJAVANJE ŽIVOTINJA

SERVISNE INFORMACIJE I OBJAVE

KALENDAR
N P U S Č P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
KARTA VELIKE PISANICE
Velika Pisanica

ZANIMLJIVOSTI
Velika PisanicaNaselje Velika Pisanica duga je cak 13 km, te se time smatra jedno od najdužih ako ne i najduže selo u Hrvatskoj.

Velika Pisanica - Edo MurtićU Velikoj Pisanici je 4. svibnja 1921. godine rođen proslavljeni svjetski slikar, grafičar i scenograf Edo Murtić.

Branko KreštanHrvatski pjesnik Branko Kreštan rođen je 13. kolovoza 1944. u Velikoj Pisanici gdje je i završio osnovnu školu. Kao učitelj radio je u Novoj Pisanici.

U Velikoj Pisanici rođen Željko Vidaković - poznati rukometašU Velikoj je Pisanici 21. kolovoza 1954. rođen Željko Vidaković - hrvatski rukometaš. Rukomet je počeo igrati u rukometnom klubu “Partizan” Bjelovar 1964.

VIDI WEB TOP 100 - 2012

ZADNJE VIJESTI

AKTUALNO

NATJEČAJI

POTPORE I SUBVENCIJE

NEVLADINE UDRUGE

TURISTIČKA PONUDA

Pisanička Eko Etno Staza
PODUZETNIČKI PARK